Paj Rekken

 [PIC}

Gender ???
Race ???
Class ???
Location ???

Paj Rekken is a NPC in Torment: Tides of Numenera. 

 

Paj Rekken Information

 

Location

 

Dialogue

  • ???

 

Notes

  •  ??Load more
⇈ ⇈